شرایط فروش اقساطی سمند LX سال بنزینی و سمند LX EF7 بنزيني

شرایط فروش اقساطی سمند LX سال بنزینی و سمند LX EF7 بنزيني، با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان به صورت محدود از روز يكشنبه مورخ 21/09/95 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد. 

مدارک مورد نیاز

 • فرم قرارداد فروش رھنی (تکمیل و امضاء شده)
 • وکالتنامه فک پلاک (پیوست بخشنامه می باشد)
 • فرم تعھدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)
 • پرینت حساب جاری صادر کننده چک (٣٠ گردش آخر)
 • گواھی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک
 • کپی شناسنامه و کارت ملی شخص صادرکننده چک 

توضیحات

 • ثبت نام از متقاضي براساس رديف برنامه و متن قرارداد مختص اين فروش در سیتریکس انجام خواھد شد.
 • مبلغ پیش پرداخت به صورت اينترنتي و یا از طریق دستگاه ھای کارت خوان از متقاضی دریافت می گردد.
 • مابقي مبلغ برابر جدول پیوست، طی چک شخصي در وجه شرکت لیزینگ ایرانیان از متقاضي دريافت خواهد شد
 •  چنانچه شخص صادر کننده چک، دارای چک برگشتی و یا بدھی به یکی از شرکت ھای لیزینگ باشد، این موضوع توسط شرکت لیزینگ ایرانیان بررسی و پس از تائید بدھی، ممکن است از پذیرش پرونده جلوگیری شود
 •  به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک ھای سرمایه و تات(آینده) مورد قبول شرکت لیزینگ ایرانیان نمی باشد.
 • در اين بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست.