بنا بر گزارشات جدید، خودروسازی سایپا طرح جایگزینی ویژه مشتریان محترم خودروهای برلیانس که تاکنون دعوتنامه ما به التفاوت برای آنها صادرنشده است را منتشر کرد.

 این طرح از روز 2شنبه 10تیرماه از ساعت 10صبح اجرا می شود.