کشف 50 عدد کارت سوخت از یک خودرو در ایست بازرسی

معاون اجرائی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران انتظامی در ایست و بازرسی شهرستان سرباز پس از توقیف یک دستگاه خودروی پراید تعداد 50 قطعه کارت هوشمند سوخت که متعلق به اشخاص گوناگونی بود را کشف کردند. محمدحسین اشرفی افزود: کارت های مکشوفه مسدود و با بررسی های صورت گرفته مشخص شد مقدار 24 هزار و 475 لیتر سوختگیری با استفاده از کارت ها صورت گرفته است. وی بیان کرد: متهم به تعزیرات حکومتی شهرستان ایرانشهر احضار که نسبت به انجام تخلف اقرار کرد و شعبه رسیدگی کننده با توجه به اقرار  متهم و مستند به قوانین و مقررات متخلف را علاوه بر الزام به عرضه سوخت در شبکه به میزان 771 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.