میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش. آمارها اشتباهند یا شواهد؟؟

ارزیابی های صورت گرفته، نشان دهنده ی افزایش میزان رضایتمندی مشتریان از نحوه ی خدمات پس از فروش خودرو در طول یک سال و نیم اخیر است که دیده ها و حقیقت ها برعکس این را ثابت میکنند و مردم هنوز هم رضایتمند نیستند. وظیفه ی بررسی کیفیت خودروهای داخلی و همچنین بررسی میزان کیفیت خدمات پس از فروش توسط خودروسازان و وارد کنندگان به عهده ی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است. این شرکت در آخرین ارزشیابی خود، آماری از میزان رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو سازان در طول یک سال و نیم اخیر داده است که طبق آن در شش ماهه اول سال 94 آمار برابر با 683 از 1000 بوده. در شش ماهه دوم 94 برابر با 685 و در نیمه اول سال 95 برابر 691 از 1000 بوده است. این آمار درحالی داده شده است که اگر به واقعیت ها بپردازیم و شواهد را در نظر بگیریم خلاف آن را نشان می دهند و عده بسیار زیادی از مردم از خدمات پس از فروش خودرو سازان و وارد کنندگان ناراضی اند. در این شرایط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مشخص کند که چرا این آمار به این شکل ارائه شده درحالی که اینگونه نیست و باید معلوم کند که چگونه به این آمار رسیده است.