وضعیت تولید مینی بوس و میدل باس در داخل کشور

با وجود اینکه تولید میدل باس و مینی بوس در آذر ماه 95 به طور میانگین 5.9 درصد افزایش داشته است ولی در بیشتر خودروسازان داخلی با کاهش روبرو شده است. در طول این مدت تولید این محصولات از 34 دستگاه به 36 دستگاه رسیده است تولید مینی بوس و میدل باس تنها در پیشرو دیزل آسیا رشد داشته است. به طوری که با رشد 2500 درصدی، تولید آن از 1 دستگاه به 26 دستگاه رسیده است. دیگر شرکت های خودروساز کاهش رشد داشته اند مانند شرکت ایران خودرو دیزل که از 4 دستگاه در آذر ماه پارسالبه صفر رسیده است. هوراند خودرو دیزل نیز از 5 دستگاه به صفر رسیده و به دنبال آن آکیا دویچ هم تولیدش از 1 دستگاه به صفر رسیده است. تنها گروه بهمن بوده که تولیدش به صفر نرسیده و با کاهش 56 درصدی از 23 دستگاه به 10 دستگاه رسیده است.