عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر داشتن راهبرد مشخص در صنعت خودرو گفت: کشوری که موشک نقطه زن می سازه چرا نتواند خودرو خوب بسازد.

سعید باستانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره داخلی سازی قطعات خودرو گفت: تصمیم باید بر اساس داشته ها باشد و بعد از برآورد این راهبرد؛ دورنما ترسیم می شود.

وی افزود: فاز اول خودکفایی، ترسیم راهبرد و برآورد مزیت است.

باستانی گفت: برخی از قطعات اصلاً تولید داخلی ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر داشتن راهبرد مشخص، افزود: کشوری که موشک نقطه زن می سازه چرا نتواند خودرو خوب بسازد.

باستانی گفت: ما مزیت نسبی داریم و راهبرد ما باید بر محور صادرات قطعه باشد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم گفت: هدف این است که به حداقل وابستگی در صنعت خودرو برسیم.

مازیار بیگلو گفت: قطعات خودرو برای کاهش وابستگی به واردات باید در داخل تولید شود.

وی با بیان اینکه بحث خودرو پیچیده است، افزود: صنعت خودرو مثل نانوایی می ماند که هر قسمتش از یک جایی می آید.

مازیار بیگلو گفت: 25 درصد از ارزبری یک خودرو بدنه است و سوال اینجاست که چرا این سود به جیب تولید کنندگان داخلی نرود.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: خودکفایی سرمایه بر است و باید به سمت سرمایه گذاری های راهبردی برویم.

بیگلو گفت: صنعت قطعه سازی ویترین صنعت کشور است.

وی افزود: هدف اینست که به حداقل وابستگی در صنعت خودرو برسیم.

سیدرضا مفیدی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت هم گفت: پویش ساخت داخل ادامه خواهد داشت و سهم قطعات خودرو در این پویش چشمگیر است.

مفیدی افزود: در بخش خودرو راهبرد مشخص داریم اما در بخشی از صنعت خودرو دچار ضعف هستیم.

 

 

منبع: وب سایت خودرو