روز گذشته اظهار نظری عجیب از سوی بانک مرکزی در مورد صنعت خودرو مطرح شد که جدای از اظهار نظر غیر تخصصی در مورد دومین صنعت بزرگ کشور‌ که برای حدود 3 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده، نشان از بی اطلاعی از وضعیت فعلی سیستم بانکی تحت نظارت ایشان داشت.

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته با یک اظهار نظر سطحی و غیر کارشناسی خودروسازی کشور‌را متهم به فشل بودن کرد، اظهار نظری که جدای از ابعاد واقعی و سیاه نمایی آن نشان از یک فرافکنی در گفتار و عملکرد بانک مرکزی داشت.

همتی گرچه انتقاد صریح و غیر کارشناسی ای از صنعت خودرو داشت اما جا دارد سری هم به عملکرد سیستم بانکی تحت نظارت خود بزند و شاید خودش به این نتیجه برسد که کلمه فشل این روزها پسوند بهتر و مناسب تری برای بانکداری کشور است.

 

 

 

منبع: تسنیم