به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو میرساند، شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) تیرماه 97 از روز چھارشنبه 97/04/06 لغایت 97/04/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.
 

 شرایط ویژه بخشنامه :

- در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.
- در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.
- در این بخشنامه، امکان صلح (تا یک مرتبه) و خرید انصرافی وجود دارد.
- در این بخشنامه ھر کد ملی مجاز به ثبت نام فقط یک دستگاه خودرو می باشد .
- امکان ثبت نام در این بخشنامه صرفاً برای مشتریان حقیقی فراھم بوده و ثبت نام برای مشتری دوم نمایندگی و مشتریان حقوقی مجاز نمی باشد .
- قیمت نھایی خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد .


زمان فعال سازی بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چھارشنبه مورخ 97/04/06 می باشد.

اعلام مرحله جدید پیش‌فروش محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه‌ای)

 

 

منبع: وب سایت خودرو