جدول کامل نرخ جرایم تخلفات رانندگی برای سال 97 به شرح جدول ذیل اعلام میگردد . جدول ذکر شده نسبت به سال 96 تغییر خاصی نداشته است.

 

نرخ جریمه رانندگی برای سال 97:

 

 

 انتشار جدول کامل نرخ جریمه تخلفات رانندگی برای سال 97

 

 

 

منبع: وب سایت خودرو