قیمتمحصولات بهمن موتور در بازار به شرح زیر است:

 

منبع: وب سایت خودرو