نتایج اعلام شده حاصل از تحقیقات جدید نشان میدهند زنان نسبت به مردان رانندگان بهتری و قانون مند تری هستند و مردان تمایل بیشتری به زیر پا گذاشتن قوانین از خود نشان داده اند.
در سال 2017 میلادی 79 درصد از 585 هزار تخلف رانندگی توسط مردها صورت گرفته و حدود 23 درصد آنها با سرعت غیر مجاز قوانین را زیر پا گذاشته اند. این در حالی است که تنها 15 درصد موارد توسط زنان به ثبت رسیده است.
در کنار این موارد بر اساس سایت Confused تعداد مردانی که از پرداخت مالیات و بیمهخودرو سرپیچی میکنند 2 برابر زنان برآورد شده است. همچنین بر اساس اطلاعات این سایت در میان مردان در مقایسه با زنان عادت های بد رانندگی مانند عدم استفاده از راهنما هنگام تغییر مسیر هم بیشتر دیده میشود.علاوه بر اینها طبق نتایج حتی درصد مردانی که پس از وقوع تصادف ، اظهارات خلاف واقع داشته اند نیز بیش از زنان اعلام شده است.
اما گفتی است که تحقیقات انجام شده مشخص کردند در طی 10 سال اخیر تعداد مردانی که در اولین مرتبه امتحان رانندگی قبول شده اند از 48.7 به 51.3 درصد و تعداد زنان قبول شده در طی این امتحان از 41.8 به 44.4 درصد افزایش داشته اند.

منبع: خودرو بانک