اگر تاکنون با خودروی خود تصادف کرده باشید یا سری به سازمان ها و موسسات بیمه ای زده باشید کاملا مطلع اید که بیمه تنها خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت میکند؛ این در حالی است که در بازار خودروی تصادفی با غیرتصادفی، تفاوت قیمت دارد.
طبق ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد.
به نقل از میران، این اوصاف شخص متضرر برای جبران خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری از بیمه استفاده کرده و برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت نیز باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
بعد از آنکه کارشناس مبلغ خسارت را مشخص کرد دادخواست مطالبه خسارت نوشته شده و در صورتی که خسارت بیش تر از 20 میلیون تومان باشد تقدیم دادگاه و در غیر این صورت رسیدگی به دادخواست مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و باید تقدیم آنجا شود.

 

منبع: خودرو بانک