جدول تغییرات نرخ طرح ترافیک سال آینده به‌تفکیک محل سکونت و حضور در ترافیک و نوع معاینه‌ی فنی توسط معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام شد.  طرح ترافیک ۱۳۹۸ درحالی از سال آینده اجرا خواهد شد که براساس اعلام معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، قرار است نرخ ورود به طرح ترافیک براساس نرخ تورم و حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

محل سکونتحضور در ترافیکنوع معاینه‌ی فنینرخ سال ۱۳۹۷ (تومان)نرخ سال ۱۳۹۸ (تومان)

داخل محدوده

(با ۵۰ درصد تخفیف)

غیراوجبرتر

۱۳،۴۴۰

۷،۲۴۵

داخل محدوده

(با ۵۰ درصد تخفیف)

غیراوجعادی

۱۶،۸۰۰

۹،۶۶۰

داخل محدوده

(با ۵۰ درصد تخفیف)

یک سر اوجبرتر

۱۹،۲۰۰

۱۰،۳۵۰

داخل محدوده

(با ۵۰ درصد تخفیف)

یک سر اوجعادی

۲۴،۰۰۰

۱۳،۸۰۰

داخل محدوده

(با ۵۰ درصد تخفیف)

دو سر اوجبرتر

۲۸،۸۰۰

۱۵،۵۲۵

داخل محدوده

(با ۵۰ درصد تخفیف)

دو سر اوجعادی

۳۶،۰۰۰

۲۰،۷۰۰
خارج محدودهغیراوجبرتر

۱۳،۴۴۰

۱۴،۴۹۰

خارج محدودهغیراوجعادی

۱۶،۸۰۰

۱۹،۳۲۰
خارج محدودهیک سر اوجبرتر

۱۹،۲۰۰

۲۰،۷۰۰
خارج محدودهیک سر اوجعادی۲۴،۰۰۰۲۷،۶۰۰
خارج محدودهدو سر اوجبرتر۲۸،۸۰۰۳۱،۰۵۰
خارج محدودهدو سر اوجعادی۳۶،۰۰۰۴۱،۴۰۰

بهای طرح ترافیک برای ساکنان محدوده در سال آینده ۵۰ درصد کمتر از سایر محدوده‌ها خواهد بود.
بهای طرح ترافیک سال ۱۳۹۸ برای خودروهای بدون معاینه‌ی فنی برتر ۱۵ درصد افزایش یافته است.
بهای طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینه‌ی فنی برتر، کمتر از ۸ درصد افزایش یافت.
ساعات قبل از ۱۰ صبح و بعد از ۱۶ عصر، به‌عنوان ساعت‌های اوج ترافیک صبح و عصر درنظر گرفته می‌شود.
و همچنین، ملاک محاسبه‌ی حضور در ترافیک اوج یا غیراوج، اولین و آخرین مشاهده‌ی پلاک خودرو در دوربین‌ها است.