رونمایی از پلاک ملی برای خودروهای سیاسی و سرویس سفارتخانه ها

پلاک ملی جدید مخصوصی برای خودروهای سیاسی و سرویس سفارتخانه ها تهیه شده است. در این پلاک از حرف انگلیسی D برای خودروهای دیپلماتیک و از حرف انگلیسی S برای خودروهای سرویس سفارتخانه ها استفاده شده است.

بدین ترتیب دوربین های ترافیکی هوشمند می توانند پلاک های جدید سیاسی را تشخیص داده و کنترل هوشمند روی آنها قابل انجام است.