شاید مدل مفهومی مینی جان کوپر ورکس جی.پی اسمی طولانی داشته باشه ولی تاریخچه اون در مسابقات رالی و تعهد اون به داشتن عملکردی بی نظیر ارزش وقتی که می گذارین رو داره. این مدل مسابقه ای با اون چرخها، گلگیرها و هواکشهای بزرگ که به ظاهرش غلبه کرده، خیلی جسور به نظر می یاد. واضحه الیاف کربنی انتخاب اول برای این ماشین مینی بوده و روی قوس چرخها و اجزای مربوط به هوا به وضوح دیده می شه. چون این مدل مفهومیه، مینی به خودش زحمت نداده که جزئیات مربوط به رانشگر رو ارائه کنه. به هر حال کاملا به نظر می رسه که جی.پی فقط تجهیزات خاصی رو دنبال می کنه. به نوعی انتظار داریم که نسخه نهایی ج.سی.دبلیو جی.پی از این نکته پیروی کنه، چون تولید نسخه های بد جی.پی در مینی های نسلهای قبل متوقف شدن.