مريم قليچى موتولد ١٤ خرداد ١٣٥٥ و عضو اولين تيم بانوان موتور سوار در رشته موتور كراس و موتور ريس  ساكن تهران و اولين داور خانم  در رشته موتور سوارى .ایشان افتخار داورى در مسابقات كشورى آقايان و بانوان در ورزشگاه آزادى و ورزشگاه تختى وپيست آيلند را داشته اند و فعاليت در رشته سنگ نوردى و صخره نوردى از تفریحات مورد علاقه ایشان میباشد .