تست تصادف مجازی چیست؟

تست تصادف بخشی از صنعت اتومبیل‌سازی است. عمداً ماشینهای جدید را تصادف داده تا دقیقا بفهمند در موقع تصادف مشابه با سرعت و شدت کمتر چه اتفاقی می افتدو ماشینها چه واکنشی نشان میدهند. هر ماشین و هر مدلی باید سالی یک بار تست تصادف رو پاس کند. آماده‌سازی این ماشینها دقیق و خسته کننده است و هر ماشین فقط یکبار می تواند تست شود.

تماشای این ویدیو در موتوتل