تصادفات رالی ایتالیا ۲۰۱۶

در این ویدیو تصادفی از رالی ایتالیا را خواهیم دید و همچنین خواهیم دید که چگونه راننده های حرفه ای هم دچار اشتباه می شوند.

ویدیو تصادفات رالی ایتالیا در موتوتل