سفر آفرودی به برونزویک

در این برنامه سفری به برونزویک در غرب استرالیا خواهیم داشت. تمام ماشین هایی که در این سفر آموزشی استفاده شده اند دارای قفل دیفرانسیل جلو و عقب هستند. در این ویدیو با چالش هایی را خواهید که در یک سفر آفرودی ممکن است با آنها روبرو شوید.

سفر آفرودی به برونزویک در موتوتل