نحوه عملکرد دیفرانسیل لغزش محدود (LSD)

فرض کنید یک خودرو با دیفرانسیل استاندارد داریم که مسیر مستقیمی را طی می کند. و یک چرخ روی سطحی با اصطکاک مناسب، و دیگری روی سطحی لغزنده است. با دیفرانسیل معمولی، گردش چرخِ راست و چپ هر محور، کاملاً مستقل هستند. از آن جایی که یک چرخ روی سطح لغزنده است، دیفرانسیل معمولی سرعت زیادی به چرخ لغزنده میدهد. درحالی که چرخ دارای اصطکاک مناسب، سرعت چرخش کمتری دارد. این یعنی انتقال قدرت زیاد به چرخ لغزنده و انتقال قدرت کم به چرخ دارای اصطکاک مناسب. پس در این شرایط ماشین قادر به حرکت نخواهد بود. با ما در موتوتل همراه باشید.

دیفرانسیل لغزش محدود چیست؟