تکنیک های کاربردی استفاده از وینچ

وینچ دستگاهی شامل یک موتور، یک قرقره و چندین متر سیم فلزی است که با استفاده از آن می توان اتومبیل های گیر کرده در شن، گل و برف را بیرون کشید. اتومبیل دارای وینچ همچنین می تواند با بستن سیم فلزی به درخت یا پایه یا امثال آن ها از خود نیز رفع گیر نماید. در این ویدئو اصول کار ایمن با وینچ  شرح داده شده است.