آفرودی ها (ساخت یک ماشین صحرانورد همه کاره)

در این برنامه قصد داریم از یک رنجروور قدیک و یک رنجر فورد قدیمی یک ماشین صحرانورد بسازیم. در واقع قرار است یک ماشین ترکیبی رنج روور بسازیم و با این ماشین سنگ نوردی و گل نوردی انجام بدهیم.