تست تصادف و ESC کیا کارنز درموسسه Euro NCAP 

کسب ۵ ستاره ایمنی از موسسه Euro NCAP در سال ۲۰۱۳