تست تصادف مزدا ۲ در موسسه Euro NCAP و IIHS

کسب ۵ ستاره ایمنی از موسسع Euro NCAP در سال ۲۰۱۵ و کسب درجه امنیت Acceptable از موسسه IIHS در سال ۲۰۱۱ و درجه امنیت Marginal در سال ۲۰۱۳