سرهم کردن موتور ۱۲ سیلندر بنتلی نوع W

نگاهی میاندازیم به خط تولید موتور ۱۲ سیلندر بنتلی تایپ W