بررسی سیستم تعلیق موتورسیکلت

تعلیق موتورسیکلت خیلی ساده است ولی ممکن است برای بعضی ها مبهم باشد. در این قسمت سیستم تعلیق موتور سیکلت را به صورت سریع بررسی میکنیم.

بررسی سیستم تعلیق موتورسیکلت در موتوتل