بررسی مزایا و معایب موتورسیکلتهای الکتریکی

در این قسمت مزایا و معایب موتورسیکلتهای الکتریکی را بررسی میکنیم. موتورسیکلتهای الکتریکی دارای  یکسری مزیت هستند اول این که ساکت هستند و خیلی خیلی کمتر از موتورسیکلتهای بنزینی صدا تولید میکنند.

ویدیو بررسی مزایا و معایب موتورسیکلتهای الکتریکی در موتوتل