چطور روغن موتور عوض کنیم؟

برای تعویض روغن موتورسیکلت قبل از شروع کار باید ابزار مناسب رو فراهم کنید مسلماً اول باید روغن مناسب رو بخرید.

ویدیو نحوه تعویض روغن موتورسیکلت در موتوتل