چطور با موتور روی سنگریزه برانیم؟

اگر متوجه شدید که روی سنگریزه می رانید یا نیاز است که از مسیرهای اینچنینی عبور کنید و یا بنا به دلایلی نیاز دارید که از جاده خارج شده و از چیزی اجتناب کنید ممکن است مجبور شوید روی سنگریزه برانید.

ویدیو نحوه راندن روی سنگریزه در موتوتل