پنج کاری که در یک ماشین دنده اتوماتیک نباید انجام دهید

وقتی که ماشین در سراشیبی است هرگز ماشین را خلاص نکنید.

در ماشین های دنده اتوماتیک قبل از تغییر حرکن حتما کاملا استپ کنید.

نیازی نیست پشت چراغ قرمز دنده را خلاص کنید...