دربهای این خودرو ها بصورت خاص و جالب طراحی شده است که دیدن آنها خالی از لطف نیست .