5 علامتی که نشان می دهد باید ترمزها بررسی شود
ترمز خودروی شما یکی از اساسی ترین اجزای ایمنی خودروی شما است .گاها ایرادهای کوچک که برطرف نکردن اون و پشت گوش انداختن اون ؛ تفاوت بین مرگ و زندگی برای شما و سرنشینان خودروی شما باشه.

منبع : دیجیتال گاراژ