جلو بندی

سلام، سیستم تعلیق و جلوبندی برای دو موضوع درواقع طراحی شدن، اول اینکه تکان ها و ضربات وارده به لاستیک ها رو کنترول کنند و کمترین انتقال رو به اتاق ماشین بدن، دوم کنترول و...
منبع: دیجیتال گاراژ