بیمه - بعد از تصادف چه کار باید بکنیم؟

تصادف های رانندگی به شرط ان که صدمات جانی نداشته باشه اونقدرا هم عصاب خورد کن نیست، به شرط ان که شما قوانین رو بدونید.

منبع: دیجیتال گاراژ