خرید ماشین دست دوم- قولنامه

بعداز اینکه ماشین رو پسندید باید بریم سراغ قولنامه برای قولنامه چند تا نکته مهم رو باید رعایت کنید . یک اینکه شما با مالک خودرو قولنامه بکنید .

منبع : دیجیتال گاراژ