راهکارهای افزایشطول عمر ماشین
ثاب شده ماشین ها بطور متوسط حدود 11 سال عمر میکنن ما برای اینکه طول عمر ماشین ها رو افزایش بدیم چند راهکار ساده داریم .

منبع: دیجیتال گاراژ