ترفند کاهش مصرف سوخت

هیچ کس دلش نمی خواد پول زیادی بابت بنزین هزینه کنه امروز می خوایم در خصوص کاهش مصرف سوخت ترفندهای رو به شما یادآوری کنم.

منبع: دیجیتال گاراژ