فرمان الکتریکی

در آغاز صنعت خودروسازی فقط یک نوع فرمان وجود داشت اگر میخواستید مسیر ماشین را عوض کنید باید فرمون رو گرفته و حسابی فشار می آوردید. واژه سیستم کمکی فرمان برای متخصص‌ترین افراد هم ناشناخته بود در خودروهای سنگین با فرمان مکانیکی, فرمان دادن نیاز مبرم به کمک پیدا کرد و کم‌کم فرمان توسعه پیدا کرد تا خودروهای نسل اخیر با سیستم کمکی امروزی ارائه شدند تا کراسلر ایمپیریال 1951.  حدوداً پس از 50 سال سیستم کمکی فرمان زیاد تغییر نکرد و ...

ویدیو فرمان الکتریکی در موتوتل