تفاوت موتورهای بنزینی و دیزل

در این برنامه قصد داریم در مورد موتورهای بنزینی و گازوئیلی، و چهار تفاوت اصلی بین آنها صحبت کنیم.اولین چیزی که درباره آنصحبت می کنیم، شاید یکی از بزرگترین تفاوت ها باشد، اینکه آنها چطور مخلوط هوا و سوخت را مشتعل میکنند. در موتور بنزینی از شمع برای مشتعل کردن مخلوط هوا و سوخت استفاده می شود. ولی در موتور دیزل از تراکم استفاده می شود. 

ویدیو تفاوت موتور های بنزینی و دیزل در موتوتل