آموزش رفع صدای جیر جیر تسمه

در این برنامه آموزش می دهیم چطور صدای جیر جیر تسمه را رفع کنید. صدای جیر یجر ممکن است از تسمه و یا فولی باشد. اگر از فولی باشد ممکن است دلیلش تراز نبودن یا لقی فولی ها باشد.

ویدیو آموزش رفع صدای جیر جیر تسمه در موتوتل