آیا سیلندرهای 4سوپاپی بهتر از  2سوپاپی هستن

دلایل خیلی زیادی هست که بشود یکی را به دیگری ترجیح داد. ولی باید به این توجه داشته باشیم که کدام جریان هوای بهتری دارند. فاکتور اول در بخش سوپاپها جریان هواست. برای مثال دو سیلندر داریم که قطر هر دو 80 میلیمتر است. همه‌ی اندازه‌های این برنامه، براساس مقیاس واقعی ترسیم شده اند. در اولین سیلندر که چهارسوپاپه است، دو سوپاپ هوای ورودی به رنگ آبی دیده می شوند و کمی از سوپاپ‌های دود که به ­رنگ قرمز نشان داده شده اند، بزرگتر هستند. سیلندر دوم که دوسوپاپه است، سوپاپ هوای ورودی‌اش خیلی بزرگتر از سوپاپ دود خروجی است که نشان دهنده این است که موتورش پوشراد(pushrod) یا ohv هست.