تصادفات رالی دره موزل آلمان

صحنه های از حوادث رخ داده در مسابقات رالی از نماهای بسیار جالب در موتوتل