بولبرینگ چرخ جلو را چگونه عوض کنیم

دراین برنامه می خوایم بولبرینگ چرخ جلو را عوض کنیم. خودروخودرو نمونه، محرک جلو است. بولبرینگ این خودرو پرسی هست. پس می توانید این متد را روی بیشتر ماشین ها با بولبرینگ پرسی انجام دهید.

منبع: دیجیتال گاراژ